Site Stenungsund

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken Sevesodirektivet.

Verksamhetsbeskrivning

En aldehydanläggning i världsklass, kapacitet 450 kton/år
Fem anläggningar för vidareförädling till alkoholer, syror och estrar
En anläggning för biodiesel via legotillverkning för Adesso BioProducts
Mycket bra infrastruktur med inkommande råvaror via pipe-line och fartyg samt utleveranser med fartyg och tankbil
En effektiv FSA-fabrik, kapacitet 35 kton/år
Enda FSA-anläggningen i norra Europa ger bra leveransposition för nordiska kunder
Världsledande egenutvecklad ”post-reaktor”-teknologi ger optimal katalysatoranvändning

 

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Perstorp hanterar ett stort antal brandfarliga ämnen, som till exempel propen, aldehyder och alkoholer. Även andra typer av farliga kemikalier hanteras men då i mindre mängder.
Syntesgas är ett samlingsnamn för blandningar av kolmonoxid och vätgas som erhålls genom partiell oxidation av naturgas med syrgas. Aldehyder tillverkas sedan i en kontinuerlig process genom reaktion mellan syntesgas och, beroende på slutprodukt, eten, propen eller buten. Aldehyderna ingår sedan som råvara vid tillverkning av alkoholer, karboxylsyror och ftalater med en mängd olika användningsområden i samhället, som till exempel beståndsdelar i vattenbaserad färg och lack samt pulverlack. Andra viktiga applikationer är till säkerhetsglas, livsmedels- och jordbruksindustrin, mjukgjorda vinylprodukter samt drivmedlet RME rel="noopener noreferrer" (rapsmetylester).

Farliga ämnen och dess egenskaper

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom rel="noopener noreferrer" att klicka på länken rel="noopener noreferrer" nedan.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa

Brand i vätska på marken (pölbrand)
Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten
Gasmolnsexplosion lokalt på Perstorps anläggning.
Omfattningen av ovan nämnda olyckshändelser är främst begränsade till Perstorp på grund av anläggningens placering, och sannolikheten att de får betydande konsekvenser för allmänheten är mycket liten. Den största risken för allmänheten är transport av farligt gods till eller från Perstorps anläggning.
Perstorp transporterar bland annat mycket brandfarliga aldehyder och kraftigt illaluktande syror, främst smörsyra och valersyra, med tankbil.

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Perstorp Oxo genomför riskanalyser löpande och vid förändringar för att identifiera och åtgärda risker i verksamheten. Riskanalyser görs också inför arbeten i anläggningen.
Annan förebyggande verksamhet är förebyggande underhåll och inspektion av utrustningar samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket bland annat inkluderar underhåll av intern brandbekämpningsutrustning och brandövningar.
Processerna övervakas dygnet runt och anläggningen är alltid bemannad. Vid en eventuell olyckshändelse finns bland annat gas- och branddetektorer, sprinkler, skumsystem, brandvattenkanoner samt automatiska och manuella avstängningsmöjligheter för att snabbt stoppa och ta hand om ett utsläpp.
För nödlägen har Perstorp nödlägesplaner och en nödlägesorganisation som övas kontinuerligt tillsammans med den kommunala räddningstjänsten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post [email protected] Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.