Konservering av krossensilerad spannmål - effektivt sätt att öka lönsamheten

Konservering av krossensilerad spannmål med ProMyrTM

För att säkerställa en lönsam krossensilering, ska följande riktlinjer beaktas:

• Kontrollera och rengör utrustning och maskiner innan säsongen.
• Förbered noga området där spannmålen ska lagras så att den är torr, har bra bärighet och skyddad mot skadedjur.
• Använd kraftig plast av hög kvalitet som klarar hårt packad och lufttät lagring av krossad spannmål.
• För att säkerställa långtidsförvaring av krossad spannmål, är det nödvändigt att använda ett effektivt kemiskt konserveringsmedel baserat på propionsyra, som ren propionsyra eller ProSidTM MI 700. Vid vattenhalter över 30 % och till köttdjur kan även ProMyrTM NT 570 eller ProMyrTM XR 680 användas. OBS! myrsyrabaserade produkter skall inte användas för konservering av spannmål till mjölkkor.
• Montera munstyckena på en lämplig plats för applicering av syran, detta för att maximera dess fördelning i spannmålen och minimera förlusterna.
• Behandla spannmålen genom att syrabehandla omedelbart efter krossningen, detta för att förhindra den från att ta värme. Öka doseringen om utfodringen ska ske under t.ex. sommaren.
• Säkerställ korrekt packning för att få lufttät förvaring.
• Öppna inte plasttuben/silon innan sex veckor, så att lagringsprocessen avslutas.
• Undersök regelbundet för eventuella skador av plastfilmen som orsakats av t.ex. fåglar och gnagare. Laga omedelbart eventuella skador.

Bagged silage