Vad tjänar jag på att ensilera med ProMyr?

När du ensilerar med ProMyr™ kan du räkna med ökad trygghet. Både vad gäller känslan att du har försäkrat dig om ett gott resultat och i reda pengar.

Lönsamhetskalkyl

Säkerställ värdet på ditt ensilage med ProMyr™ och höj avkastningen i mjölkproduktionen. När du ensilerar med ProMyr™ kan du räkna med ökad trygghet både vad gäller känslan att du har försäkrat dig om ett gott resultat och i reda pengar. Bönder som år efter år investerar i ProMyr™ ser initialkostnaden som en hävstång för högre foderkvalitet och ökad produktivitet. ProMyr™ är en bevisat lönsam investering.

Förbättrad hygienisk kvalitet på din mjölk med ProMyr vid ensilering

Vilka ekonomisk effekter kan jag erhålla om jag använder ProMyr™ vid ensilering av mitt grovfoder? Se resultaten nedan baserat på en månads mjölkleverans per ko som ligger i genomsnitt på drygt 950 liter och en besättning om 90 mjölkande kor.

Förbättrad hygienisk kvalitet

Oönskade mikroorganismer hämmas vid en lyckad ensilering. Med ett sporavdrag på -9 öre/kg mjölk:

Minskat avräkningspris per månad: 
7695 SEK

Sporer påverkar mjölkpriset negativt. ProMyr™ säkerställer ett hygieniskt bra foder vilket minimerar risken för sänkt fruktsamhet, förhöjda celltal, sporer och mastit.

Minskad ts-förlust

Försök med ProMyr™ visar att ts-förlusterna minskar, från ca 15% till 5%.

Med ett intag per ko motsvarande 2500-3000 kg ts per år, 10% ts-förlust och ett pris på 1,30 SEK per kg ts:

Minskad förlust per år:
29 250 - 31 100 SEK

Högre näringsvärde = högre produktion

Försök visar att kon ökar med (i medeltal) 1 kg mer mjölk per dag under 7 månader. Med ett mjölkpris på 2,60 SEK ger det en merintäkt på 546 SEK per ko.

Ökad intäkt per år: 49 140 SEK