Vad tjänar jag på att ensilera med ProMyr?

Lönsamhetskalkyl

Säkerställ värdet på ditt ensilage med ProMyr™ och höj avkastningen i mjölkproduktionen. När du ensilerar med ProMyr™ kan du räkna med ökad trygghet både vad gäller känslan att du har försäkrat dig om ett gott resultat och i reda pengar. Bönder som år efter år investerar i ProMyr™ ser initialkostnaden som en hävstång för högre foderkvalitet och ökad produktivitet. ProMyr™ är en bevisat lönsam investering.

Välj valuta
Antal kor
Antal stalldagar per ko och år
Grovfoder kg ts/dag
Grovfodrets ts-halt %
Mjölkavkastning ECM per ko
Mjölk, avräkningspris per liter
Fettpris, kr per kg fett
Proteinpris, kr per kg protein
Mitt pris på ProMyr™ per liter
Minskad produktionskostnad
Minskat behov av koncentrat
Ökad mjölkproduktion, 1 kg/ko o dag i 7 mån
Ökad kvalitetsbetalning + 0,2 enheter fett och + 0,1 prot
Nettovinst vid ensilering med ProMyr™
Inköpskostnad av ProMyr™
Value per year (€)
Ditt behov av ProMyr™ (liter)

Förbättrad hygienisk kvalitet på din mjölk med ProMyr vid ensilering

Vilka ekonomisk effekter kan jag erhålla om jag använder ProMyr™ vid ensilering av mitt grovfoder? Se resultaten nedan baserat på en månads mjölkleverans per ko som ligger i genomsnitt på drygt 950 liter och en besättning om 90 mjölkande kor.

Förbättrad hygienisk kvalitet

Oönskade mikroorganismer hämmas vid en lyckad ensilering.

Med ett sporavdrag på -9 öre/kg mjölk:

Minskat avräkningspris per månad: 7695 SEK

Sporer påverkar mjölkpriset negativt. ProMyr™ säkerställer ett hygieniskt bra foder vilket minimerar risken för sänkt fruktsamhet, förhöjda celltal, sporer och mastit.

Minskad ts-förlust

Försök med ProMyr™ visar att ts-förlusterna minskar, från ca 15% till 5%.

Med ett intag per ko motsvarande 2500-3000 kg ts per år, 10% ts-förlust och ett pris på 1,30 SEK per kg ts:

Minskad förlust per år: 29 250 - 31 100 SEK

Högre näringsvärde = högre produktion

Försök visar att kon ökar med (i medeltal) 1 kg mer mjölk per dag under 7 månader. Med ett mjölkpris på 2,60 SEK ger det en merintäkt på 546 SEK per ko.

Ökad intäkt per år: 49 140 SEK

Ansvarsfriskrivning

Vänligen observera att den i applikationen beräknade besparingen endast utgör en teoretisk uppskattning av en potentiell besparing som skulle uppnås vid användandet av produkten, gjord utifrån ett begränsat antal faktorer, rön från forskningsrapporter samt begränsade försök gjorda i laboratoriemiljö. Den innebär således ingen garanti (varken uttalad, uttryckligen eller underförstådd) för att besparingen verkligen kommer att uppnås i det enskilda fallet. All användning av applikationen sker således på användarens egen risk och Perstorp kan inte hållas ansvarig direkt, indirekta, ekonomiska, följd- eller konsekvensskador som användningen av applikationen resulterar i.

Relaterade länkar

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.