Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Idag offentliggör vi vår års- och hållbarhetsredovisning för helåret 2019 som var ett år med stora utmaningar men också när stora strategiskt viktiga steg togs.

Finansiell utveckling:

Kvarvarande verksamhet, justerat för poster av engångskaraktär.

  • Omsättningen uppgick till  11,641 MSEK , en minskning med  6 procent jämfört med föregående år.
  • EBITDA uppgick till  1,554 MSEK jämfört med 1,814 2018 med en EBITDA marginalom13.4% (14.6%).
  • Koncernens likvida medel uppgick till 1,248 MSEK (1,120) vid årets slut. Nettoskulden, exklusive  pensionsskulder, uppgick till 8,526 MSEK (13,103). Skuldsättningsgraden uppgick till 5.5x (5.6x) vid årets slut.

2019 togs ett flertal strategiska steg för att positionera Perstorp inför framtiden:

  • Avyttringen av Capa ™ verksamheten frigjorde betydande kapital för att driva tillväxt  inom kärnområdena Polyoler, Oxo and Animal Nutrition.
  • I början av 2019 introducerade vi ett nytt förändringsprogram, Level Up. Efter de senaste årens arbete med verksamhetsoptimering lanserades en ny operativ modell och en ny organisation med huvudmålet att bättre tillgodose kundernas krav på leveranssäkerhet och tvärfunktionellt samarbete. Tillsammans har vi skapat ett mer effektivt företag med målet att bli ännu bättre på att tillgodose våra kunders behov.
  • Strax efter det att omvandlingsprogrammet lanserades ingick Perstorp ett nytt refinansieringsavtal för våra kreditfaciliteter, vilket möjliggjorde en sänkning av våra finansiella kostnader.
  • Dessutom bröt vi senare under året marken för vår nya greenfield Penta-anläggning i Indien.

VD kommenterar

Jan Secher, VD och koncernchef för Perstorp, kommenterade: ”Makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet gjorde 2019 till ett utmanande år på många sätt. En fortsatt och påskyndad avmattning i världsekonomin ledde till avsevärt minskad efterfrågan på flera av våra produkter.

Lönsam tillväxt fortsätter att vara vår målsättning. Vi har satt oss ambitiösa och utmanande mål för oss själva, inklusive att överträffa  marknaden under den kommande perioden. Därför håller vi vår mycket sträng kostnadskontroll, driver ett starkt fokus på försäljning och prissättning samt på tillgängligheten av produkter. Kombinerat med fortsatt fokus på förbättringsprogram inom många områden i företaget kommer vi att vara väl positionerade när marknaden förbättras.

Jag är väldigt stolt över att få leda detta företag och ta Perstorp till nästa nivå. Vi har redan kapacitet, engagemang och verktyg. Nu är det upp till oss. ”

Ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen här

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me

Ladda ner års- och hållbarhetsrapporten