Verdis Polaris™ Aura – second generation B100 – The advanced green one

Ännu en gång går Perstorp i täten och lanserar en ny biodiesel: Verdis Polaris™ Aura – Sveriges första biodiesel med 100 procent fossilfritt ursprung. Den är därmed helt befriad från energi- och koldioxid-skatt och har en klimatnytta på över 60 procent CO2-reduktion jämfört med fossil diesel. Verdis Polaris™ Aura är baserad på förnybar metanol och skandinavisk rapsolja.

Sedan 2012 försörjer Perstorp marknaden för tunga fordon med biodieseln Verdis Polaris™ B100. Produkten har rönt stora framgångar hos transportintensiva företag som vill minska sin klimatpåverkan och är den dieselersättning som har bland den bästa klimatnyttan på marknaden. Nu utökar Perstorp biodieselfamiljen med Sveriges första biodiesel av 100 procent fossilfritt ursprung, Verdis Polaris™ Aura. Befintlig produkt Verdis Polaris™ B100 kommer nu att heta Verdis Polaris™ Flora.

Marknadens bästa klimatnytta
– Att vi redan nu lanserar nästa generations biodiesel beror på att vi är angelägna om att driva utvecklingen åt rätt håll. EU:s mål är att tio procent av bränslet till transporterna ska bestå av förnybar energi och i Sverige utreds en helt fossilfri fordonsflotta till 2030. Det finns samtidigt förslag från EU-kommissionen att begränsa biobränsle från livsmedelsgrödor till förmån för mer avancerade bränslen. Vi på Perstorp medverkar därför aktivt i ett flertal projekt som syftar till att vi på sikt kan byta ut delar av rapsoljan mot exempelvis olja utvunnen från alger, säger Lars Lind, VD, Perstorp BioProducts AB. Verdis Polaris™ Aura, innehåller förutom en bas av finaste rapsolja från skandinaviska odlingar även förnybar metanol. Den är därmed helt befriad från energi- och koldioxidskatt som infördes i början på året, och har en klimatnytta på över 60 procent CO2-reduktion.

Klimatsmart biodiesel med patenterad efterbehandlingsprocess
Verdis Polaris™ tillverkas i Skandinaviens ledande rapsmetylester (RME)-fabrik i Stenungsund. Tekniken som används vid framställningen kallas för Esterfip-H och är en speciell process med fast katalysator som ger en mycket ren biodiesel av högsta kvalitet. Perstorp har även ett svenskt patent på efterbehandlings­processen som innebär simulering av vinter och lagring. Därmed triggas de naturliga utfällningarna som uppstår i biodiesel igång och fångas upp i tillverkningsprocessen istället för att hamna i kundernas cisterner och orsaka driftstörningar i fordonen.

– Med Verdis Polaris™ Aura hjälper vi våra kunder att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Miljön är en viktig konkurrensfaktor och både transportföretag och kollektivtrafiken vinner konsumenternas förtroende genom att ha marknadens mest klimatsmarta biodiesel i sina tankar, säger Susanne Eckersten, produktchef för Verdis Polaris™.

Befriad från punktskatt
– I Perstorps produktionsanläggning i Stenungsund tillverkas mer än 35 000 ton Verdis Polaris™ per år, hittills enbart för användning i tunga fordon. Nuvarande system beträffande Hållbarhetsbesked* har bidragit till den goda utvecklingen vi hittills haft i Sverige, och kvotpliktsutredningens förslag stöder en fortsatt positiv utveckling. Perstorp stödjer regeringens långsiktiga mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och jobbar redan nu med den visionen i sikte, berättar Lars Lind.

Möt Lars & Susanne i Almedalen!

Onsdagen den 3 juli kl. 09.00 finns de i Perstorps monter på IKEM-dagen, på Fenomenalen i Visby hamn, för att berätta mer om Verdis PolarisTM Aura.

* Verdis PolarisTM uppfyller hållbarhetskriterierna och är hållbar enligt Lagen om Hållbarhet (HBL).
"Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller vissa krav på hållbarhet. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda. För att biobränslen ska anses hållbara får de inte ha förstört områden med höga biologiska värden eller ha gett upphov till för stora utsläpp av växthusgaser." Källa: Energimyndigheten