DLG-tester av ensileringsmedel

I tabellen publicerad i tidningen Husdjur nr 3 2012, presenteras de idag förekommande ensileringsmedlen på den svenska marknaden. Det finns även uppgifter om vilka medel som är testade och godkända som ensileringsmedel av den oberoende tyska organisationen DLG, samt för vilka effekter de är testade och godkända.

Redan 2005 blev Perstorps ensileringsmedel Promyr™ godkänt av DLG inom kategorierna WR 1b* och WR 1c**. Året därpå, 2006, lanserade Perstorp två nya produkter; ProMyr NF och ProMyr XE som var förbättrade och förfinade varianter av den "gamla" ProMyr. Dessa två produkter heter idag ProMyr™ NT 570 och ProMyr™ XR 680.

Perstorp har övervägt att certifiera ProMyr™-produkter inom DLG men har hittills valt att inte göra det av flera skäl. Ett skäl är att det inte föreligger krav på att de försök som ligger till grund för godkännande hos DLG skall offentliggöras. Rent hypotetiskt möjliggör detta att mindre bra resultat kan "klippas bort" samt att testerna som ligger till grund för eventuella godkännanden kan utföras under extremförhållanden. Detta med avseende på djurmaterial, grödval, kontamineringar och TS-halter (TS-halter under 20 %, gräs skördat på senhösten, provokationer genom inblandningar av jord eller stallgödsel, försöksdjur av lantraser etc.). De tester som ligger till grund för godkännande inom DLG kan alltså ha liten relevans för verkliga förhållanden med utebliven angiven effekt som följd för konsumenten. Att certifiera en produkt inom DLG idag är dessutom mycket kostsamt. En omfattande certifiering hade med stor sannolikhet lett till högre konsumentpriser p.g.a. de kostsamma försöksuppläggen.

Perstorp har valt att istället fokusera på produktutveckling av befintliga och nya produkter anpassade efter dagens krav. Testerna och försöken som Perstorp utför baserar sig på en bredd relevanta ensileringsförhållanden, där endast produkter effektiva under såväl svåra som gynnsamma förhållanden går vidare i produktutvecklingen. Det är tämligen lätt att med syrabaserade ensileringsmedel addera stort värde vid svåra ensileringsförhållanden. Perstorp kräver dessutom att produkterna skall addera ett substantiellt värde även under gynnsamma förhållanden. Med vetskap om att vår "gamla Promyr" blev DLG-godkänd hade våra nuvarande produkter med största sannolikhet blivit godkända inom samma kategorier som tidigare och troligtvis ännu fler.
Om det, trots detta, finns tydliga önskemål och konsumentkrav att Perstorp bör DLG-certifiera ProMyr™-produkterna, ser vi givetvis inga hinder att göra detta.
* WR 1b - förbättrad ensilering i medel- till lättensilerat vallfoder med lägre TS (<35%)
**WR 1c - förbättrad ensilering i medel- till lättensilerat vallfoder med högre TS (>35%)