Site Fredrikstad

Charlotte Wrennfors
HR and Communication Manager
+46 303 38 32 87

Location: Öraindustripark, Fredrikstad
Main Produsts: RME, Glycerol and Fertilizer

Storolyckeförskriften

Forskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Forskriftens formål er å forebygge storulykker og begrense konsekvensene storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier. Pertorp OXO AS virksomhet er meldepliktig virksomheter.
Informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet finne du på dsb.no. >> Viktig informasjon om storulykkeforskriften

Virksomhetsbeskrivelse

Pertorp AS produksjerar biodiesel i Fredrikstad med kapasitet på 110 000 tonn biodiesel per år. I tillegg produseres glyserin, jordforbedringsmiddel og gums som biprodukter. Produksjonen baseres på råvaren rapsolje. I prosessen blir olje varmet opp og renset for uønskede komponenter. Deretter estrifiseres oljen ved å tilsette katalysator og metanol. Tilslutt vaskes biodieselen for å nå ønsket kvalitet. Slikt prosessen er planlagt vil det ikke være utslipp verken til luft eller vann fra denne.

Beskrivelse av de håndterte substansene

I produksjonen håndteres metanol. Metanol er en A-væske og er derfor lett antennelig og meget brannfarlig. Stoffet er en brennbar væske som brenner med en ikke-lysende, blåaktig flamme. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Væske og damp er giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding och forårsaker organskader. Andre typer farlige kjemikalier håndteres i mindre mengder.

Advarsel til publikum på en storulykke i anlegget

Varsling: Sivilforsvarets sireneanlegg kan bli brukt for å varsle om storulykker eller fare for slike. Varselet gis i form at tre støt i sirenene og ett minutt opphold før støtene gjentas.

Varslet betyr: Viktig melding – lytt på Radio. Ansvarlig for denne varslingen er politiet i samarbeid med bedriftens beredskapsledelse. Intern varsling på bedriften gjøres med egne varslingsanlegg som også kan høres i nærområdene rundt bedriften.

Forholdregler:

  • Forlat områder ved gass- eller brannrøyk.
  • Gå på tvers av vinden.
  • Søk tilflukt i hus dersom det er vanskelig å forlate området.
  • Steng vinduer, dører og ventilasjon.

Forhold ved Perstorp Oxo AS som kan føre til varsling av naboer ved ulykker som kan oppstå

Større industribrann med utslipp av giftige røykgasser.
Spredning vil være avhengig av værforholdene. Røyken vil være synlig og forholdsreglene nevnt over bør følges.

Utslipp av metanol følge av driftsuhell og ulykker med prosessutstyr
Gassen er meget giftig ved innånding og er tyngre enn luft.

Ulykker,  håndtering og redning

Perstorp Oxo gjennomføre risikovurderinger regelmessig og når endringer for å identifisere og håndtere risikoer i virksomheten. Risikoanalyse er også laget for arbeidet i anlegget. Andre forebyggende tiltak er forebyggende vedlikehold og inspeksjon av utstyr og systematisk brannvernarbeid (SBA), som blant annet innbefatter å opprettholde indre brannslokkingsutstyr og brannøvelser.

Prosessene blir overvåket døgnet rundt, og anlegget er alltid bemannet. Ved ulykker har man  brannvarslere, skumanlegg som er automatiske.

Perstorp OXO AS produksjon og administrasjon holder til ved Øra industripark i Fredrikstad. Perstorp OXO AS er i fellesskap med flere nabobedrifter medlem av et felles industrivern. Industrivernet ledes av NOKAS. Organinsajonen arrangerer 12 til 14 øvelser årlig. Treningen omfatter blant annet ulykke, brann og utslipp.

Tillsyn

Bedriften har tilsyn fra relevante myndigheter med faste frekvenser.

Fredrikstad

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.